POESIE - CALABRIA
'U malutiampu

Dialetto: Calabria

'U malutiampu
Si kjove e mmine bientu è mmalutiampu.
Si rannini o pannizzi 'u cialu spute, e trùani e llampi abballanu 'ntru cialu, è ssempre cumu primu:malutiampu.
Puru quann'a furtuna t'abbannune è mmalutiampu!
Curra alli ripari; fà cumu 'u dittu anticu,ch'è llu giustu:kjcate jùonciu ca passe lla kjna.
Ca quann'a kjna a mmari si nn'è jjuta,'u jùonciu ch'è kkjcatu torna s'aze;s'aze kjù ttisu e quannu s'è kkjcatu e RRIDE ALLA KJNERA CH'è PPASSATA.Traduzione in italiano

Il maltempo
Se piove e tira vento è maltempo.
Se grandina o nevica (a larghe falde)e tuoni e lampi ballano nel cielo è sempre come prima: maltempo.
Anche quando la fortuna ti abbandona è maltempo!
Corri al riparo; fai come il vecchio detto,che è quello giusto: piegati giunco che passa la piena.
Che quando la piena a mare se ne andata, il giunco che è piegato si rialza, si rialza più diritto di come si era piegato e ride alla piena che è passata.


Racconto inviato da: EMILIO BENINCASA