POESIE - CALABRIA
Desrra e Ssinisrra
Una parlata... un po’ «arlecchinesca» nella quale, però, ci sono idee molto chiare. (Sonetto inedito in dial. calabro-reggino)
Dialetto: Calabria

Desrra e Ssinisrra
‘A lingua chi ssi usa an dïalettu,
mi rrifirìssciu ô càlabbru-rregginu,
‘ssumìgghia ô ‘talïanu cchiù ccorrettu
cu ccârchi rrimasùgghiu di latinu,

francesismi citati cu rrispettu,
palori d’u domìniu saracinu,
tèrmini rrisalenti a Mmaumettu,
mericanati tipu “Bbrokkulinu”.

Piscandu nti’sta spèci di cannisrru
scopri ch”a ddesrra trovi sempi un “drittu”
si cuntrapponi a nn’âtru ch’è “ssinisrru”

(gravi incidenti vôli diri. È scrittu.
“Tiru mancinu”, … “presàggiu” rreggisrru).
A mmanu “manca” u mali è ssempi fittu!

(02-11-2010)

Traduzione in italiano

Destra e Sinistra
La lingua che si usa in dialetto,
mi riferisco al calabro-reggino,
somiglia all‘italiano più corretto
con qualche rimasuglio di latino,

francesismi citati con rispetto,
parole del dominio saracino,
termini risalenti a Maometto,
americanate tipo “Brooklyn”.

Pescando in questa specie di canestro
scopri che a destra trovi sempre un “dritto”,
si contrappone a un altro ch’è “sinistro”

(grave incidente significa. È scritto.
“Tiro mancino”, … “presagio” registro).
Insomma a mano “manca” il male è fitto!

(02-11-2010)Racconto inviato da: MAMUNI