POESIE - CALABRIA
Partita a tènnis
Una interminabile partita a tennis che... finirà con un nulla di fatto. (Sonetto inedito in calabro-reggino)
Dialetto: Calabria

Partita a tènnis
Era chiamatu «culla r’u Dirittu».
Oggi, nta ‘stu Paisi deludenti
si jòca a ttènnis continuamenti:
“servìzziu dèbbuli”, “rrovèssciu”, “ddrittu”…

Addirittura nc’è ppallèggiu fittu
tra ttennisti di rrangu ma scadenti:
un Prisirenti cuntra ôn Prisirenti.
Sta supra ôn ghjàtu scannu, u terzu, zzittu.

“Smorzata”, “lungo linea”, “doppi falli”…
Cârcunu si nd’antendi, è ccumpitenti.
Nci sunnu puru ddu’ rraccattapalli.

Assisti tanta fudda, tanta ggenti
ma di ‘sti scambi di pallini ggialli,
nci pô ggiurari, non capissci nenti!

(09-11-2010)

Traduzione in italiano

Partita a tennis
Era chiamato «culla del Diritto».
Oggi, in questo Paese deludente
si gioca a tennis continuamente:
“servizio debole”, “rovescio”, “dritto”...

Addirittura c’è palleggio fitto
tra tennisti di rango ma scadenti:
un Presidente contro un Presidente.
Sta sopra un alto scanno, il terzo, zitto.

“Smorzata”, “lungo linea”, “doppi falli”…
Qualcuno se ne intende, è competente.
Ci sono pure due raccattapalle.

Assiste tanta folla, tanta gente
ma di questi scambi di palline gialle,
ci puoi giurare, non capissce niente!

(09-11-2010)Racconto inviato da: MAMUNI