POESIE - CALABRIA
"Progettu 'ndegnu"

Dialetto: Calabria

"Progettu 'ndegnu"
Restau ‘nt’ a memoria
'St ‘ndegna storia
Genocidio si chjiama
‘Stu jornu reclama

C' u mundu shrafuttenti
Massacratu l’ebreu 'nnucenti
Umiliatu degradatu
Com’ o pani ‘nfurnatu

Cu’ Diu assenti
Massacratu l’ebreu sofferenti
‘Nt’ a doccia ‘nvilinatu
D'a dignità spugghjiatu

Senza opposizioni
'I forza fù ‘a dimoshrazioni
‘U cruccu 'ppoggiàu silenziusu
‘U progettu virgugnusu

Davidi tantu caru pagau
'Sta punizioni non bastau
'A storia chi 'ndi dassau?
Chi Golìa 'u ‘mbrazzau

Brutta è ora 'sta tendenza
Negari puru l’esistenza
Brutta è sempri 'a lotta dura
P’ a vita e p’ a culturaTraduzione in italiano

"Progetto indegno"
E’ restata nella memoria
Quest’ indegna storia
Genocidio si chiama
Questo giorno reclama

Col mondo indifferente
Massacrato l’ebreo innocente
Umiliato degradato
Come il pane infornato

Con Dio assente
Massacrato l’ebreo sofferente
Nella doccia avvelenato
Della dignità privato

Senza opposizione
Di forza fu la dimostrazione
Il tedesco appoggiò silenzioso
Il progetto vergognoso

Davide tanto cara l’ ha pagata
Questa sofferenza non è bastata
La storia che c’ha tramandato?
Che Golia l' ha abbracciato

Brutta adesso è questa tendenza
Negarne anche l’esistenza
Brutta è sempre la lotta dura
Per la vita e la cultura

Racconto inviato da: Lillo Sergi