POESIE - SICILIA
Pintimentu
A veiled cry of anguish because of the damage to Sicilian culture wrought by the mafia.
Dialetto: Sicilia

Pintimentu
Comu marusu c’acchiana
e muzzica scogghi
a mia la rabbia
muzzico lu cori.
“Mi vriognu d’essiri Siciliana”
dissi e scatinavu timpesti:
picchì iu sugnu radica
chiantata a ‘sta terra
sugnu scogghiu
arrusicatu di ‘stu mari
sugnu canna
timpuliata di lu ventu.
“Mi vriognu d’essiri Siciliana”
dissi e lu mè cori chiancìa
picchì vulissi pi ‘sta terra
canti d’amuri e d’aceddi.
Vulissi ca d’unni c’è munnizza
spuntassiru ciura
e d’unni c’è sangu
cantassiru funtani.
Vulissi vidiri picciriddi
curriri e jucari
senza scantu di vidilli crisciri.
“Mi vriognu d’essiri Siciliana”
però nun mi ni vaju
e restu ‘nchiuvata a Palermu
comu Cristu a la sò cruci.
E siddu la cruci di Cristu
semu li piccatura
la mia è vidiri siccari
‘stu cannistru di jardina
pusatu ‘mmenzu lu mari.
È vidiri sfardari
‘stu libbru di puisia antica
scrittu na li ciachi di lu tempu.
“Mi vriognu d’essiri Siciliana”
bistimiò la mè vucca
e la curpa è sulu
di certi piscaturi di frodu
ca nnì vonnu arrubbari
‘sta perla rara.

-- Lina La Mattina
“chiddu ca nun si vidi”
Edizioni ARCI SICILIA
Traduzione in italiano

Repentance (Pentimento)
Like the ocean swells that rise
and tear at the rocks
the rage within me
tears at my heart.
“I’m ashamed to be Sicilian”
I said it and a storm exploded:
for I’m a root
planted in this land
a rock
gnawed by the sea
a reed
beaten by the wind.
“I’m ashamed to be Sicilian”
I said it and my heart cries
cause I’d want this land
to ring with love and birdsong.
Where there is garbage
I’d want flowers to sprout
and where there’s blood
fountains to sing.
I’d like to see the little ones
running and playing
unafraid at seeing them grow up.
“I’m ashamed to be Sicilian”
but I’m not going away
I remain nailed to Palermo
And if at the cross of Christ
we are the sinners
it’s for me to see the withering
of this garden basket
cradled by the sea.
And to witness the wasting
of this ancient book of poetry
written on the sands of time.
“I’m ashamed to be Sicilian”
blasphemed my own mouth
and the only ones to blame
are those certain poachers
who want to steal from us
this rare pearl.

English translation by Arthur V. Dieli

Racconto inviato da: Lina La Mattina