POESIE - CALABRIA
Prighièra

Dialetto: Calabria

Prighièra
Dialetto di Montalto Uffugo (Cosenza)

1. Oy Diu ca sempr'in cielu tinni riesti,
2. sienti sta vuci ca ti prega e canta:
3. Sija Gloria a Ttija, oy Patri di lu munnu
4. da tutti i genti ch'a ssu munnu stannu.
5. A Ttija, Signuri, ca lu suli 'mpriesti,
6. e l'acqua quann'è siccu, fai cadìri,
7. ca la notti rigali dopp'u juornu
8. e primavera dài dopp'a ru viernu,
9. a Ttija, Domineddiju ca mi cunfòrti
10. e ssi bbicin'a mmija, puru si pièccu,
11. vuogliu prigar'a Ttia, fin'a ra morti.
12. E quann'a vidi, a chiddra ca mi danna,
13. falla cuntenta e dunale ru munnuÝ!
14. Puru si chiangiu dispiratu, iu cantu
15. picchì 'ddr'amuri chi m'ha rigalatu
16. dintr'a ssu cori petra è divintatu
17. e cumu a petra nun si struda tantu.
18. Puru s'u vientu u jùhjia e l'acqua u 'mbunna
19. resta cum'era e nenti ru cunfunna!
20. Caccia du cori miju su patimientu
21. spaccam'a capu e dammi na raggiuni:
22. cumu puozzu pinzà senza turmientu
23. ca si pp'amuri pieccu Ti nn'adduni?
24. Patri di tutt'i patri, Patri Santu,
25. aijutami a prigà, sicuru e tantu!

Traduzione in italiano

Preghiera


1. O Dio che sempre in cielo Te ne resti
2. Senti questa voce che ti prega e canta
3. Sia Gloria a Te o Padre del mondo
4. da tutte le genti che a questo mondo stanno
5. A Te Signore che il sole impresti
6. e l'acqua quand'è secco fai cadere
7. che la notte regali dopo il giorno
8. e primavera dài dopo l'inverno,
9. a Te, Domineddio che mi conforti
10. e sei vicino a me pure se pecco
11. voglio cantare sempre, fino alla morte.
12. E se la vedi, quella che mi danna
13. Falla felicee donale il mondo!
14. Anche se piango disperato, io canto
15. poiché l'amore che m'ha regalato
16. dentro il mio cuore pietra è diventato
17. come la pietra non si consuma tanto.
18. Anche se il vento soffia e l'acqua la bagna
19. resta com'era e niente la confonde!
20. Caccia dal mio cuore questo patimento
21. aprimi la testa, dammi la ragione:
22. come posso pensar senza tormento
23. che, se per amore pecco Te ne accorgi?
24. Padre di tutti i padri, Padre Santo
25, aiutami a pregare, sicuro e tanto!


Racconto inviato da: Benito Ciarlo