RACCONTI - SICILIA
Ringraziannu, a Diu, se nun c'è nenti ciui
Quando le mogli si sentono furbe e tranquille.
Dialetto: Sicilia

Ringraziannu, a Diu, se nun c'è nenti ciui
'Nti sti siri ri festa, mangiannu cheme niputi, quannu finia ri mangiari, ricia: Ringraziamu Diu, se nun c'è nenti ciui. Me niputi Samueli, spertu e furbu mi rissi: Nannu pirchì rici accussi? U taliai e ci rissi; Birbanti cu' sa scusa u nannu ti cunta a storia. Caru Samueli a sapiri ca' na' vota c'erunu 'nmaritu e na muggheri ca quannu s'assittavanu a tavula 'pi mangiari, u maritu quannu finija ci riciva: Ringraziamu Diu. E se doppu a mugghei ci riciva ca' c'era occhi cosa jddu a rifutava essennu omminu ri principiu. A Muggheri ca' avia l'amicu, ogni ghiornu priparaia u beni ca' a criatu Diu 'pi mangiari. A riddu ci mitteva ravanti ru cusuzzi, e all'amicu a sira ci rava i cosi 'boni. 'Gnornu u maritu, ca' nun era fissa, quannu fineru ri mangiari ci dissi; Ringraziamu Diu se nun c'è nenti ciui. Quannu a muggheri ci rissi a stu puntu, ma u sai avia priparatu u 'ncunigghiu 'o furnu , c'ertu 'ciui nun ni voi. Iddu ci rispunniu: No, a muggheri portulu mu pozzu mangiari, pirchì nun aju rittu sulu ringraziannu Diu, ma aju rittu: Ringraziannu Diu se un c'è nenti ciui. A muggheri a stu puntu ci iu a pigghiari u cunigghiu e 'pi sa sira cu' l'amicu mangiarunu sulu autri cosi ca' nun si ponu riri. C'ertu ca' poi u maritu scpriu magari u restu e finiu a cavalliria rusticana, iddu, curnutu 'ngalera e idda a fari a buttana. Pirchì lìamicu muriu ammazzatu.Traduzione in italiano

Ringraziando Dio, se non c'è niente più
In queste sere di festa, mangiando con i miei nipoti, quando finivo di mangiare, dicevo: Ringraziamo Dio, se non c'è niente più. Mio nipote Samuele, esperto e furbo mi disse: Nonno, perchè dici cosi? Lo guardai e gli dissi: Birbante con questa scusa il nonno ti racconta la storia. Caro Samuele devi sapere che una volta c'erano un marito e una moglie che quando si sedevano a tavola per mangiare il marito quando finiva diceva: Ringraziamo Dio. E se dopo la moglie gli diceva che c'era ancora mangiare, lui rifiutava essendo un uomo di principio. La moglie che aveva l'amico, ogni giorno preparava cose buone per mangiare. A lui gli serviva due cosette, e all'amico la sera gli dava le cose buone. Un giorno il marito, che non era uno stupido, quando finirono di mangiare le disse: Ringraziamo Iddio se non c'è niente più. Quando la moglie in quell'occasione gli disse: Lo sai avevo preparato un coniglio al forno, certo che non ne vuoi. Lui gli rispose: No, moglie portalo, lo posso mangiare perché non ho detto solo ringraziamo Dio, ma ho detto ringraziamo Dio se non c'è niente più. La moglie a questo punto gli andò a prendere il coniglio e per quella sera con l'amico mangiarono solo altre cose che non si possono dire. Certo che poi il marito scoprì la tresca e finì a Cavalleria rusticana, lui, cornuto in galera e lei a fare la puttana. Essendo l'amico morto ammazzato.

Racconto inviato da: Paolo Campisi