RACCONTI - SICILIA
'A storia ro Crucifissu ri San Damianu

Dialetto: Sicilia

'A storia ro Crucifissu ri San Damianu
‘U Crucifissu anu tingiutu ‘nto ruricesimu seculu fu ‘npitturi Umbru: l’opra prisintaia na’ forti ‘nfluenza ra pittura siriana, comu cunsiguenza ra presenza ‘nta l’Umbria ri monaci siriani. ‘A tila è ‘ncuddatasupa na fascia ri lignu ri nuci autu 190 cm, largu 120 cm e rossu 12 cm.
E’ prubabili ca’ ‘u Crucifissuristinatu a siri appizzatu supa l’ altaru ro S. Sacramentu: accussì si penza ca’ ‘a Cresia ri San Damianu fussi Parrocchiali, pirchì era privistu ‘pi su tipu ri Cresii.
‘Nto 1257, i clarissi lassaru San Damianu e sinni jeru ‘nta Cresi ari San Giorgiu, pighiannu cu’ jddi ‘u Crucifissu. Cu’ jddi arristau ‘ddà 700 anni.
‘Nta bimana santa ro 1957 ‘u ficiru abbirriri e cristiani pa’ prima vota supa ‘u novu altaru ‘nta Cappella ri San Giorgiu ‘nta Basilica ri Santa Ciara r’Assisi
Traduzione in italiano

La storia del Crocefisso di San Damiano
Il Crocifisso è stato dipinto nel dodicesimo secolo da un pittore umbro: l'opera presenta una forte influenza della pittura siriana, come conseguenza della presenza in Umbria di monaci siriani. La tela è incollata su una lista di legno di noce alta 190 cm, larga 120 cm e spessa 12 cm.
È probabile che il Crocifisso fosse destinato ad essere appeso sopra l'altare del S. Sacramento: ciò fa pensare che la chiesa di San Damiano fosse parrocchiale, in quanto ciò era previsto per tali tipi di chiese.
Nel 1257, le Clarisse lasciarono San Damiano e partirono alla volta della Chiesa di San Giorgio, prendendo con loro il Crocifisso. Con loro è rimasto per 700 anni.
Nella Settimana Santa del 1957 venne mostrato al pubblico per la prima volta sopra il nuovo altare nella cappella di San Giorgio nella Basilica di Santa Chiara d'Assisi.Racconto inviato da: Paolo Campisi