POESIE - CALABRIA
Quantu esti bellu lu baccalà
Suonate in allegria per festeggiare col baccalà.
Dialetto: Calabria

Quantu esti bellu lu baccalà
Sunaturi sunati, sunati,
tegnu la panza chi troppu mi batti,
mi batti e bà,
quantu è bellu lu baccalà.
E bà e bà e bà,
quantu esti bellu lu baccalà.

Jeu su tavernaru e vindu ciciri,
tutti li cosi mei li fazzu facili,
i fazzu facili e bà,
quantu esti bellu lu baccalà.
E bà e bà e bà
quantu esti bellu lu baccalà.
Traduzione in italiano

Oh quanto è bello il baccalà
Suonatori suonate, suonate,
ho la pancia che mi batte,
mi batte e bà,
quanto è bello il baccalà.
E bà e bà e bà,
quanto è bello il baccalà.

Io sono taverniere e vendo ceci
tutte le cose mie le ritengo facili, li ritengo facili e bà,
quanto è bello il baccalà.
E bà e bà e bà
quanto è bello il baccalà.

Racconto inviato da: anonimo