RACCONTI - CALABRIA
La Parabola del Figliol Prodigo
Costruiamo una "Stele di Rosetta" dei dialetti italiani attraverso la «Parabola del Figliol Prodigo» nella varie "altre" lingue?
Dialetto: Calabria

La Parabola del Figliol Prodigo
Nel dialetto di Montalto Uffugo (Cosenza)

N'uòminu tinija duvi figli. U kiù picciriddru ha dittu a ru patri : Papà, dùnami mo' kiru ki mi vena di redità. Allura 'u patri ha spartùtu kiru k'avija tra i duvi figli.
'Ncùnu juòrn'apprièssu u quatràru s'è vinnùtu tuttu e ccu ri sordi ki s'è abbusc'katu sinn'è ijùtu a n'avutru paijsi, kiù luntanu. Ddrà s'è mis'a ffari 'u milordu, scialacquiànnu tuttu e 'ccussì è rimastu senza nu sordu.
Doppu cc'è stata na caristìa tirrìbbili 'ntra kiru paijsi, e ru guagliùni k'unn'avija kiù nenti, un sapija kiù ki fari ppi mangiàri.
Allura è ijùtu a fatigàri ppi d'unu ca stava ddrà. U patruni l'ha mannatu 'ncampagna a gurdà i puorci. U quatraru avija na fami k'ammumenti si mangiava ri gliànni di puorci. U fattu è k'un cinni dava nuddru.
Allura s'è misu a pinzàri a cumu s'era addirrùttu e, 'ntra capu sua, pinzava : Tutti i sirvitùr'i pàtrima pònnu mangià quantu vònnu. Iju, 'mmeci, staiju ddruòc' a mòri i fami. Mo' mi ricuògliu adduvi pàtrima e li dicu : Patri, haiju piccàtu cuntr'a Ddiju e cuntr'a ttija. 'Un sugnu kiù degnu d'essi figliu a ttija. Pigliàmi cumu sirvitùru.
E, subbitu s'è 'ncaminàtu e s'è ricuòtu add'uv'u patri.
Kuann'era ancora luntànu da casa, 'u patri l'ha bbistu e, prijatu ccu ri lacrimi, è ijùtu a r'ascuntàri, l'ha abbrazzatu e l'ha basatu.
M'u figliu l'ha dittu : Patri, haiju piccàtu cuntr'a Ddiju e cuntr'a ttija.
'Un mi mièritu kiù d'essi figliu a ttija.
U patri, 'mmeci, 'mpressa 'mpressa, ha urdinatu ari sirvitùri : Ijàti a pigliàri 'u custùmi kiù bellu e facìtic' u minti.
Mintìtici l'anieddru a ru ijiritu e datici nu par'i sandali. 'Pu pigliàti 'u ijencu, kiru k'amu 'ngrassatu e scannàtilu. Am'i fa festa ccu na tavulàta, ca s'è ricuòtu, pikkì ssu figliu mia era muòrtu e 'mmec'è bivu, era persu el'haiju truvatu torna.
E hannu cuminciatu a fa festa.
A ra mentri, u figliu kiù granni era 'ncampagna. Kuannu s'è ricuotu pur'iddru, ha 'ntisu a musica ed ha vistu k'abballavanu.
Ha chiamatu unu di sirvitùri e c'ha addimmannatu k'era successu.
U sirvitùru l'ha rispostu : S'è ricuòtu fràtitta e pàtritta n'ha fattu scannar'u ijencu, kiru gruòssu, ppì ru fattu ki s'è ricuòtu 'u guagliùni 'nsarvamientu.
Allura 'u frati kiù granni, s'è 'ncazzatu e nu bulìa mancu trasi. U patri è isciutu a r'ascuntàri ed ha circatu d'u convinci a trasi.
Ma iddru c'ha dittu : Iju haiju sempri fatigàtu ppi ttija e t'haju sempr'asuliàtu. Maij ki m'avissi rigalàtu nu crapiettu ppi fa festa cull'amici mija. E mò, 'mmeci, si ricòglia ssu scioperatu, k'ha spruciniàtu i sordi tua ccu ri puttàni, e tu ki ffaij ? L'ammazzi u ijencu kiù miegliu!
U patri l'ha rispostu : Figliu mija, tu si sempi ccu mmija e tuttu kiru ki tiègnu e puru du tua. Iju un putija unn'essi cuntièntu e nu' fa festa, ca fràtitta ki ppi mmija era muòrtu mo' è vivu, ppi mija era persu e l'haiju truvatu torna.

Traduzione in italiano

La Parabola del Figliol Prodigo
Un uomo aveva due figli.
Il più giovane disse al padre: "Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta".
E il padre divise tra loro le sostanze.
Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto.
Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno.
Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava.
Allora rientrò in se stesso e disse: "Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni".
Partì e si incamminò verso suo padre.
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.
Il figlio gli disse: "Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio".
Ma il padre disse ai servi: "Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato".
E cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi.
Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò.
Il servo gli rispose: "E' tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo".
Egli si arrabbiò, e non voleva entrare.
Il padre allora uscì a pregarlo.
Ma lui rispose a suo padre: "Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso".
Gli rispose il padre: "Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato".

Racconto inviato da: Benito Ciarlo