POESIE - SICILIA
Ninna nanna di la notti di Natali
Ninna nanna siciliana.
Dialetto: Sicilia

Ninna nanna di la notti di Natali
Maria Vergini annacannu
a Gesù ch`é figghiu sò,
ci dicia accussì cantannu:
"Fai la ninna, fai la vo',

bedda rosa, biancu gigghiu,
fai la vo`, Gesuzzu figghiu!

Chi su' beddi `sti masciddi,
ch`é amurusa `sta vuccuzza,
chi su' duci `sti capiddi,
quantu é duci `sta facciuzza!

Lu me cori pi tia spinna,
fai la vo`, fai la ninna.

Figghiu beddu e picciriddu,
di `stu cori ardenti ciamma,
veramenti senti friddu,
veni, abbrazzati a la mamma.

Iu ti scrafu a lu me pettu,
fai la vo`, figghiu dilettu.

Quantu t`áppiru a purtari
di rigali li pasturi,
tutti a tia li vogghiu dari
cu chiù affettu e cu chiù amuri.

Ora fatti un sunniceddu,
fai la vo`, Gesuzzu beddu".Traduzione in italiano

Ninna nanna della notte di Natale
Maria Vergine cullando
Gesù, ch`é figlio suo,
gli diceva così cantando:
"Fai la ninna, dormi,

bella rosa, bianco giglio,
dormi, piccolo Gesù, figlio mio!

Come sono belle queste gote,
com`é amorosa questa bocca,
come sono dolci questi capelli,
quanto é dolce questo piccolo viso!

Il mio cuore s`inebria per te,
dormi, fai la ninna.

Figlio bello e piccolino,
di questo cuore ardente fiamma,
veramente senti freddo,
vieni, abbracciati alla mamma.

Io ti scaldo nel mio petto,
dormi, figlio diletto.

Quanti regali ti avranno
portato i pastori,
li voglio dare tutti a te,
con più affetto e con più amore.

Ora fatti un sonnellino,
dormi, bel Gesù bambino".

Racconto inviato da: Ignoto