POESIE - CALABRIA
Rispettamu u dialettu calabrisi
Sonetti n.13 e n.14 appartenenti alla raccolta: "Quandu torna u Signuri supa a terra!" del poeta cauloniese Giovanni Di Landro, che vuole far capire quanto sia veramente importante il dialetto; in particolar modo quello della sua terra: la Calabria.
Dialetto: Calabria

Rispettamu u dialettu calabrisi
XIII
E n'atta cosa ancora vogghju u dicu:
"Rispettamu u dialettu Calabrisi!"
Eu u parru sempi e si mi pigghju pricu,
fazzu u mu parra tuttu stu pajìsi;

esti u dialettu nu parrari anticu,
e non esti parrari di forisi,
sempi in dialettu parra u veru amicu,
e quandu u parra non canusci crisi.

Criju ca tutti vui siti d'accordu,
ca è giustu conservari i tradizioni,
pecchì u dialettu 'on vogghju mu mu scordu,

ch'è originali nta certi espressioni,
cu'on o capisci esti nu cosu lordu
e non u pigghju in considerazioni.

XIV
Puru u dialettu è na lingua importanti,
cà derìva du grecu e du latinu,
e cui 'on u parra è sulu n'ignoranti
e certi voti è nu veru cretinu.

In Italia i dialetti sunnu tanti,
ma sulu u nostru si presenta chinu
di nomi greci d'animali e pianti,
e u tempu nostru u sentìmu vicìnu

a Grecia antica. U dialettu è cultura,
esti memoria ed esti erudizioni,
è rispettu da storia e da natura;

ogni dialettu onora i tradizioni,
e po' vantari na letteratura
ch'esti importanti puru e tempi i moni.Traduzione in italiano

Rispettiamo il dialetto calabrese
XIII
E voglio dire ancora un'altra cosa:
"Rispettiamo il dialetto Calabrese!"
Io lo parlo sempre e se voglio,
faccio in modo che lo parlino tutte le persone;

il dialetto è una lingua antica,
e non la parlano gli uomini rozzi,
sempre in dialetto parla il vero amico,
e quando parla non ha problemi a farsi capire.

Credo che tutti voi siete d'accordo,
che è giusto conservare le tradizioni,
perché il dialetto non lo voglio dimenticare,

perché è originale in alcune espressioni,
chi non lo capisce è solo uno scemo
e non lo prendo in considerazione.

XIV
Anche il dialetto è una lingua importante,
perché deriva dal greco e dal latino,
e chi non lo vuole parlare è solo un ignorante
e certe volte è proprio un vero cretino.

In Italia i dialetti sono tanti,
ma solo il nostro si presenta ricco
di nomi greci di animali e piante,
e il nostro tempo lo sentiamo vicino

al tempo della Grecia antica. Il dialetto è cultura,
è testimonianza del passato e saggezza,
è rispetto della storia e della natura;

ogni dialetto onora le proprie tradizioni,
e puo' vantare una letteratura
che è importante anche ai tempi nostri.

Racconto inviato da: Giovanni Di Landro